Gr. Floor (Hall), C Wing, Janata Nagar Society, 94 Janata Nagar, B.B. Nakashe Rd., Tardeo, Mumbai – 400034
Phone: +91 7208018944/ 45/ 46
Mail:inquiry@praanik.in